Częstotliwość drgań własnych belki

Pobierz

Analizując otrzymane wyniki częstości własnych drgań giętnych można stwierdzić, że leżą one na dosyć wysokim poziomie, nie zagrażającym bezpiecznej eksploatacji.Obydwa obliczają przybliżenie pierwszej częstotliwości drgań własnych, która, jak się przyjmuje, jest prawie równa krytycznej prędkości obrotowej.. W najsilniej drgających miejscach zarejestrowano drgania z częstotliwością f w× Close.. Częstotliwości drgań własnych .. Amplituda przemieszczenia drgań [mm] Częstotliwość [Hz] Belka hybrydowa Belka żeliwna 0 0,0005 0,001 0,0015 0,002 0,0025 108 204 264 Podatność dynamiczna [µm/N]Obliczon ą dla d ługości belki zadanej przez prowadz ącego częstotliwość drgań własnych obiektu.. Częstotliwość, dla której drgania mają największą amplitudę, nazywa się częstotliwością rezonansową.. DRGANIA WŁASNE BELKI Wszystkie typy analizy dynamicznej są oparte na następującym ogólnym równaniu ruchu dla układu: 1 1 1 1 n n n n n nn n n n M q C q K q F t , (1) gdzie: [M] mcierz masowa, [C] macierz tłumienia, [K] macierz sztywności,Zgodnie z [1, 2] częstotliwość rezonansowa zależy od położenia elektromagnesu i natężenia prądu I.. Dla tego typu elementu wartości częstotliwości drgań własnych obliczone programem ABAQUS oraz programem własnym różnią się od kilku do kilkudzie-About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators .Częstotliwość własna drgań giętnych wynosi 144,41 Hz..

Obliczyć częstotliwość drgań własnych tłumionych.

.Porównanie częstotliwości i postaci drgań własnych dla różnych modeli.. Języki publikacji.. Widmo drgań wyznaczone dla konstrukcji stro- pów wykazywało większe "rozmycie", dało się zauważyć prawidłowość występo- wania 3 lub 4 najsilniejszych składowych w przedziale od 5 do 20 Hz.. Obliczyć masę skupioną m (z ¼ długości belki) b) Obliczyć moment bezwładności przekroju I x. L.W tabeli 2. przedstawiono otrzymane częstotliwości drgań własnych dla bel-ki modelowanej elementem izoparametrycznym dwuwymiarowym czterowęzło-wym.. Wiadomości ogólne 6.2.1.. Każda częstotliwość drgań własnych jest skojarzona z pewnym kształtem zwanym postacią drgań (modem), który model przybiera podczas drgań z tą częstotliwość.6.Światłowodowy czujnik drgań 6.1.. Obydwa wyniki są bardzo zbliżone, co pozwala sądzić, że wyliczone wartości są prawidłowe.. Na skutek tego, cz ęstotliwo śćUzyskane częstotliwości drgań własnych belek Jak widać na rys. 7, uzyskane częstotliwości drgań obu belek są różne.. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z czujnikiem światłowodowym wykorzystującym promieniowanie lasera półprzewodnikowego.. Używając gotowych IN-plików ( mud_lab08_zad1.7z ), wyznacz 10 pierwszych częstotliwości i postaci własnych dla trzech modeli kątownika: belkowej, powłokowej i przestrzennej oraz dwóch typów macierzy mas..

Podstawowa częstotliwość oraz modalny współczynnik tłumienia belki.

Obliczenia przeprowadź dla dwóch wartości wydłużenia względnego: 2 i 8.Zjawisko rezonansu występuje wtedy, gdy częstotliwość siły wymuszającej pokrywa się z częstotliwością drgań własnych układu.. W przypadku wału podzielonego na n segmentów pierwszą częstotliwość drgań własnych dla danej belki, w rad / s , można przybliżyć jako:W pracy wyznaczone zostały częstotliwości drgań własnych belek pryzmatycznych przy użyciu trzech, stosowanych w mechanice konstrukcji, teorii: Bernoulliego-Eulera, Timoshenki oraz Bresse-Timoshenki.. Tym samym określono wpływ odkształcalności postaciowej i bezwładności obrotowej na częstotliwości drgań.Analiza częstotliwości.. Podstawy modelowania i identyfikacji We współczesnych konstrukcjach maszyn wyraźnie daje si zauwaę żyć tendencję do minimalizacji materia łochłonności, a tym samym do obni żania wspó łczynników bezpiecze ństwa.Mar 5, 2021Każda konstrukcja ma tendencję do drgania z określonymi częstotliwościami, zwanymi częstotliwościami drgań własnych lub rezonansowymi.. Dla tej częstotliwości nawet mała okresowa siła wymuszająca może powodować drgania o .1-belka z zaznaczonymi osiami otworów, służących do mocowania sprężyn i tłumika, 2-przegub walcowy przytwierdzony do nieruchomej sztywnej ramy, 3-sprężyna, 4-tłumik.. W tym przypadku na sztywno ść płyt stropowych wpływaj ą jednakowe przemieszczenia podpór..

W przypadku braku tłumienia amplituda drgań dąży wtedy do nieskończoności.

WNIOSKI Częstotliwość drgań belki w polu magnetycznym zmniejsza się.drga ń własnych: Decyduj ą drgania belek drugorz ędnych W rozpatrywanej formie drga ń, belki główne (podci ągi) nie doznaj ą Ŝadnych pionowych do formy drga ń belek swobodnie podpartych.. Zmiany częstotliwości sygnału wymuszającego następowały w takich odstępach czasu, aby możliwa była rejestracja usta- lonych drgań układu z dominującą pierwszą formą drgań własnych.. PLPierwsza częstotliwość drgań własnych impaktora wynosi powyżej 5 000 Hz i zaleca się stosowanie przyspieszeniomierzy tłumionych o stosunku tłumienia wynoszącym około 0,7.". Wariant położenia magnesów Częstotliwość [Hz] Modalny współczynnik tłumienia [−] Bez pola magnetycznego 8.54 0.008 1 8.54 0.008 2 8.54 0.008 3 8.42 0.010 4 7.81 0.015 5.. Rezonans jest zjawiskiem w większości przypadków niepożąda-Drgania własne belki swobodnie podpartej ≔1 .. Równanie przestępne, wynikające z warunków brzegowych, dające częstości drgań własnych: sin((φ))=0-0.6-0.4-0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8-1-0.8 1 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 sin((x)) 0 x n≔8 Postacie drgań własnychTabela 2..

Badania przepro-Obliczyć częstotliwość drgań własnych nietłumionych oraz porównać ją z częstotliwością uzyskaną dla modelu ciągłego.

EurLex-2 Pierwsza częstotliwość drgań własnych impaktora wynosi powyżej 5 000 Hz i zaleca się stosowanie przyspieszeniomierzy tłumionych o stosunku .Model drgań poprzecznych sprężystej belki utwierdzonej na jednym końcu µ - masa jednostkowa belki I - geometryczny moment bezwładności przekroju belki w(t,x) x ∂ w ∂x f(t,x) L Drgania giętne belki Równanie drgań giętnych belki ma postać ( ) ( , ) 2 2 2 2 2 2 f tx x w EI t x w c t w = ∂ ∂ ∂ ∂ + ∂ ∂ + ∂ ∂ µRezonans - zjawisko fizyczne zachodzące dla drgań wymuszonych, objawiające się wzrostem amplitudy drgań układu drgającego dla określonej częstotliwości siły wymuszającej.. DRGANIA SWOBODNE .Kolejne słabnące wymuszenia zarejestrowano przy częstotliwościach 25 oraz 50 Hz.. W dalszej części przedstawimy modele drgań swobodnych belki bez tłumienia i z tłumieniem w postaci równań ruchu wraz z omówieniem.. Częstotliwość drgań własnych zależy tylko od własności fizycznych i kształtu ciała, lub układu drgającego, jeżeli drgania wykonywane są pod wpływem wewnętrznych sił sprężystości ciała..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt