Zakres obowiązków głównego księgowego urzędu gminy

Pobierz

Rozliczanie zaliczek wypłacanych pracownikom Zakładu.. 2. prowadzenie kartotek odbiorców za zużytą wodę i zrzut ścieków.. Inicjowanie, przygotowywanie i realizacja przedsięwzięć (projektów) dofinansowywanych ze środków zewnętrznych służących rozwojowi społeczno-gospodarczemu gminy:4) Prowadzenie księgowości realizacji budżetu Urzędu Gminy po stronie dochodów i wydatków z uwzględnieniem rodzajów zadań i źródeł finansowania zgodnie z przepisami o rachunkowości, 5) Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, 6) Dokonywanie kontroli formalnej i rachunkowej dowodów księgowych;Główny księgowy musi zwrócić uwagę na to, czy system FK, który wybiera - poza obowiązkową zgodnością z przepisami ustawy o rachunkowości - potrafi także: • utworzyć plan kont, dostosowany do potrzeb firmy; system powinien umożliwiać modyfikowanie, czyli rozbudowywanie (ewentualnie ograniczanie) kont na różnych poziomach analityki,III.. Inicjowanie i wdrażanie efektywnego gospodarowania budżetemGłówny księgowy Urzędu, wykonuje zadania określone przez Wójta Gminy Udanin, wg właściwości - z uwzględnieniem przepisów szczególnych, dotyczących praw i obowiązków głównych księgowych budżetu, a w szczególności: Organizowanie, nadzór nad rachunkowością oraz prowadzenie czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami, (główny zakres stosunku pracy).Szeroki zakres obowiązków głównego księgowego sprawia, że w razie jego nieobecności w pracy jednostka praktycznie nie może prawidłowo funkcjonować ze względu na brak możliwości wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi oraz prawidłowego rejestrowania w księgach rachunkowych wykonywanych operacji gospodarczych..

Zakres obowiązków Głównego Księgowego Urzędu Gminy.

Czy będzie jeden główny księgowy?. tel: +48 94 31 62 549. e-mail: skarbnik [at] bedzino.pl.. 1 pkt 2 i 3 u.f.p., czyli wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi i dokonywanie wstępnej kontroli, należą do obowiązków z zakresu prowadzenia gospodarki finansowej jednostki sektora publicznego.Rada Gminy.. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - dalej u.s.g.. Do jego kompetencji należy m.in. zatrudnianie i zwalnianie pracowników.Do obowiązków głównych księgowych budżetów, oprócz obowiązków określonych w ust.. Skład Rady Gminy.. prowadzenia rachunkowości Urzędu,wykonując swoje obowiązki główny księgowy ma prawo: 1) żądać od kierowników innych komórek organizacyjnych jednostki udzie- lania w formie ustnej lub pisemnej niezbędnych informacji i wyjaśnień, jak również udostępnienia dokumentów i wyliczeń będących ich źródłem; 2) wnioskować do kierownika jednostki o określenie trybu wykonywania przez inne …Główny księgowy powinien być także menedżerem przygotowującym decyzje w sprawach finansowych i koordynującym ich realizację, dokonywać wstępnego rachunku ekonomicznego podejmowanych działań, prowadzić analizę budżetu jednostki, proponować optymalne metody i sposoby pozyskiwania dochodów i wydatkowania środków pieniężnych przez daną jednostkę itp.Uzasadnienie: Zgodnie z art. 18 ust..

Odpowiedzialność głównego księgowego.

Realizacja zadań głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych określonych w art. 54 ust.. Przyjęcie przez głównego księgowego powierzonych mu obowiązków, w trybie art. 4 ust 5 ustawy o rachunkowości, skutkuje wzięciem pełnej odpowiedzialności wynikającej z art. 77 i 79 pkt 2 ww.. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869) Współpraca z organami podatkowymi i finansowymi.. Skarbnik Gminy pełni dodatkowe funkcje: - Kierownika Referatu Finansowego, - Głównego księgowego budżetu Gminy.. 1.Urząd gminy; Strona główna BIP; Telefony i kontakty; Ważniejsze telefony; Informacje; Majątek Gminy; Oświadczenia majątkowe; Archiwum - informacje; Aktualności; Oferty pracy; Władze Gminy; Rada Gminy; Komisje Rady Gminy; Komórki Urzędu; Wieloosobowe stanowisko ds. Urbanistyczno-Architektonicznego; Referat Rozwoju Gminy; Z-ca Skarbnika - Główny Księgowy Urzędu GminyInnym obszarem obowiązków głównego księgowego jest dokumentacja księgowa (dowody obce i własne, sprawozdania itp.).. raportów kasowych.. Urząd Gminy Michałowice Jesteś tutaj: Urząd gminy; Komórki Urzędu; Główny Księgowy; Wersja z dnia: 2009-11-02 00:00:00; .. Miejsce przyjmowania interesantów: Piętro II, pokój nr 20.. Czy jeśli w urzędzie powstanie CUW, jak będzie wyglądała jego obsługa?.

Czy warto przenosić siedzibę CUW do urzędu gminy?

ustawy, a także między innymi z art. 9 § 3 Kodeksu karnego skarbowego (Dz. U. z 2017poz.2226 .Zadania głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych określa art. 54 ust.1 ustawy o finansach publicznych.. Urząd Gminy; Regulamin .Twój zakres obowiązków.. Czy główny księgowy może być skarbnikiem, czy zastępcą skarbnika?wykonywania obowiązków głównego księgowego; 5) spełnia jeden z poniższych warunków: a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe .. zać, że zgodnie z art. 7 PracSamU czynności z zakresu prawa pracy za urząd gminy wy-konuje wójt (burmistrz, prezydent miasta) w stosunku do skarbnika gminy, starosta wo-Podległość: Skarbnik podlega bezpośrednio Wójtowi.. 1, należy także: 1) wstępna kontrola legalności dokumentów dotyczących wykonywania budżetu oraz jego zmian, 2) opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu i ich analiz.. do wyłącznej właściwości rady gminy należy w szczególności powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu - na wniosek wójta.ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ SKARBNIKA GMINY 1.Skarbnik Gminy jako główny księgowy budżetu nadzoruje i koordynuje działalność finansową Gminy, a w szczególności: 1) kieruje Wydziałem Finansowo-Budżetowym i sprawuje nadzór nad realizacją jego zadań określonych w Regulaminie Organizacyjnym i Regulaminie Pracy Urzędu Miejskiego,Prowadzenie bieżących spraw gminy, kierowanie Urzędem, reprezentowanie Gminy i Urzędu na zewnątrz..

Do obowiązków głównego księgowego, oprócz obowiązków wymienionych w pkt.

Powinien on przede wszystkim zapewnić przechowywanie i archiwizację dokumentów w okresach określonych w art. 74 uor, a także należytą ochronę danych (art. 71 uor).Zakres obowiązków: 1.. Aby temu zapobiec, kierownik jednostki w ramach tworzenia w niej .6. znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych, 7. doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego, 8. znajomość zasad rozliczania pozyskanych środków zewnętrznych ( granty, projekty )Opracowanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont, polityki rachunkowości, obiegu i kontroli dokumentów finansowych; Prowadzenie ewidencji składników majątku jednostki wraz z prowadzeniem i rozliczeniem inwentaryzacji tych składników Nadzór nad windykacją należności,Czy lepiej stworzyć CUW, czy dodatkowy referat w gminie?. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dot.. 5.Zakres spraw i zadań do realizacji: 1.. Do zadań Skarbnika Gminy należeć będzie prowadzenie gospodarki finansowej gminy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności: prowadzenia rachunkowości jednostki, wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi,Obowiązki głównego księgowego wymienione w art. 54 ust.. Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych (za wyjątkiem kompetencji zastrzeżonych dla innych organów gminy).W związku z tym główny księgowy powinien: 1) kontrolować wszystkie dokumenty źródłowe, będące podstawą wypłat ze środków publicznych przed zleceniem ich realizacji pod kątem ich zgodności z planem finansowym, 2) w przypadku dokumentów budzących wątpliwości zażądać złożenia wyjaśnień od pracowników merytorycznych,Występować do dyrektora z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli określonych zagadnień, które nie leżą w zakresie działania głównego księgowego.. : I, II należy: Przestrzeganie ustalonego czasu pracy i wykorzystywanie go w sposób jak najbardziej efektywny.Jeżeli główny księgowy nie jest członkiem zarządu, to nie ponosi odpowiedzialności materialnej za wyrządzone firmie szkody, chyba że przyjmie odpowiedzialność za właściwe spełnienie swoich obowiązków w myśl art. 4 ust.. Skład osobowy 2018 - 2023; Skład osobowy 2014 - 2018; Skład osobowy 2010 - 2014; Skład osobowy 2006 - 2010; Skład osobowy 2002 - 2006; Komisje stałe; Sesja Rady Gminy; Sesja Rady Gminy na żywo; Wyniki głosowań; Interpelacje i zapytania; Zbiór Uchwał Rady Gminy; Administracja.. czynności z zakresu prawa pracy za gminne jednostki budżetowe - wobec wszystkich pozostałych pracowników - wykonuje kierownik tej jednostki..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt