Jak napisać ipet wzór

Pobierz

Agnieszka Staszak.. MODYFIKACJA IPET DOKONANA NA PODSTAWIE WOPFU: Wszystkie zalecenia i dostosowania zawarte w IPET, uważa się za nadal obowiązujące.. Opublikowano: 25 sierpnia 2015 roku.. Podpis rodziców / prawnych opiekunów Oświadczam, że otrzymałam/em kserokopię IPETJan 23, 2022-przedmiotów (przedmioty, którymi posługujemy się w życiu codziennym, jak i podczas terapii mają jednoznaczne przeznaczenie; ważne jest oddzielenie zabawek i przedmiotów, którymi uczeń posługuje się w sytuacjach naturalnych od pomocy terapeutycznych).. Następnie ujęto informacje dotyczące sytuacji rodzinnej ucznia oraz inne dodatkowe informacjeSep 21, 2021IPET - niepełnosprawność intelektualna w stopniu znacznym.. Zgodnie z obietnicą napisałam dla Was post dotyczący WOPFU.. Stałe dbanie o poszerzenie zakresu zabawy i zainteresowań, aby nie utrwalać istniejących aktywności stereotypowych.. Skrótem IPET określamy , czyli ważny dokument, w oparciu o który odbywa się nauczanie dziecka z orzeczeniem z poradni psychologiczno-pedagogicznej w szkole lub przedszkolu.. Indywidualny Program Edukacyino-Terapeutyczny dla ucznia przedszkola.. Przyjmując gotowy wzór IPETu, z pośród wielu jakie krążą po Internecie, warto przyjrzeć się im i sprawdzić, czy zawierają dokładnie wszystkie powyższe elementy.. Witkowo.. Białystok.Usystematyzuj swoją wiedzę, poznaj odpowiedzi na najtrudniejsze pytania i pobierz gotowe wzory dokumentów.. Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna.. Podczas webinaru prowadząca opowie, w jaki sposób zbierać dane o uczniu, jak poprawnie je opracować i jak na tej podstawie skonstruować IPET.Co powinien zawierać IPET ?. Przy pisaniu IPET-U zawsze musimy go dostosować do konkretnej niepełnosprawności dziecka, pamiętając jednak o tym, że jest to dokument służący indywidualizacji - tak jak nie ma dwóch takich samych ludzi tak nie powinniśmy tworzyć IPET-u na zasadzie kopiuj-wklej.1.. Brak modyfikacji IPET.. Postaram się bardzo .- umie dokooczyd wzór szlaczka.. Wniosek o urlop bezpłatny nauczyciela - wzór (Kodeks pracy)Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z procedurą tworzenia indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego (IPET) oraz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia (WOPFU).. Przepisy nie wskazują, jak powinien wyglądać ten dokument w związku z tym każda placówka może opracować swój własny wzór.. 3.Umożliwianie kontaktu terapeutycznego "jeden na jeden" (budowanie kontaktu i bycie w interakcji).. 3.Imię i nazwisko[Wpisz tekst] 2.. 5.Danuta Turłaj • IPET dla dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim - przedszkole • 8 Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny Dane ucznia Imię i nazwisko ucznia: Maciej Data urodzenia: brak danych Dane przedszkola: brak danych Grupa: 4-latki Wychowawca: brak danych Koordynator zespołu: brak danychW naszym wzorze IPET znalazły się między innymi informacje dotyczące charakterystyki psychopedagogicznej ucznia czyli jego mocne i słabe strony w obszarze funkcjonowania poznawczego, społeczno-emocjonalnego i umiejętności szkolnych.. OGÓLNE INFORMACJE O UCZNIU: Imię i nazwisko: Data i miejsce urodzenia: Okres/etap edukacyjny, na który stworzono IPET: Numer orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego: Rozpoznanie wynikające z orzeczenia: Data opracowania IPET: Data aktualizacji/modyfikacji:Przykładowy IPET dla uczniów szkoły podstawowej z upośledzeniem umiarkowanym i znacznym.. Podpis rodzica: Podpisy osób uczestniczących w posiedzeniu Zespołu: Podpis dyrektora:Imię i nazwisko ucznia Data urodzenia Dane przedszkola grupa Wychowawca Koordynator zespołu Nr orzeczenia Data wystawienie orzeczenia Podstawa opracowania IPET (zaznacz X we właściwym miejscu) Niepełnosprawność (jaka?. Witkowo.. Zespół nauczycieli i specjalistów jest zobligowany do opracowania IPET w przewidzianych w przepisach terminach, tj.: do 30 września roku szkolnego, w którym dziecko lub uczeń rozpoczyna od początku roku szkolnego kształcenie w szkole albo.. Stopniowe wprowadzanie w grupę ( praca w diadzie, następnie triadzie).. IPET - niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim.. 30 dni od dnia złożenia w szkole .Aug 25, 20216) Zobowiązanie dyrektora przedszkola, szkoły lub ośrodka oraz osoby kierującej inną formą wychowania przedszkolnego do pisemnego zawiadomienia rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia o terminie każdego spotkania zespołu i możliwości uczestniczenia w tym spotkaniu, Pobierz przykładowe wzory IPET: Dla ucznia z autyzmem >>Modyfikacja IPET - jak przygotować .. Czy przedszkole jest zobligowane do zakupu sprzętu dla dziecka niepełnosprawnego.. - liczy dziesiątkami w zakresie 100.- porównuje dowolne dwie liczby w zakresie 20 (słownie i z użyciem znaków <, >, =).. Brak któregoś z nich może spowodować, że w sytuacji kontroli nie będziemy w stanie wykazać się prawidłowo .TodayJan 26, 2021 - dodaje i odejmuje liczby w zakresie 20 (na konkretach).Sep 28, 2020Wzór indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego.. Podstawowym dokumentem szkolnym dla ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi jest Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny.IPET-y opracowywane są dla każdego ucznia indywidualnie przez zespół specjalistów.. Kształtowanie umiejętności w zakresie liczenia i sprawności rachunkowej - przelicza zbiory w zakresie 20.. IPET tworzy się w szkole, za jego napisanie odpowiedzialni są nauczyciele dziecka ale i jego rodzice, pedagog, psycholog oraz każda inna osoba, która pracuje lub pracować będzie z dzieckiem.Wzór IPET INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNO - TERAPEUTYCZNY 1.. Urszula Bazyluk.. - zapisuje liczby cyframi.. Agnieszka Staszak.. Gotowy wzór do pobrania.. Zespół Aspergera X Niedostosowanie społeczne Zagrożenie niedostosowaniem społecznym Czas realizacji programu 1 rok szkolny CELE EDUKACYJNE TERAPEUTYCZNE Ogólne: realizacja celów wynikających z podstawy programu szkoły ogólnodostępnej Ogólne:Ewaluacja IPET Załącznik nr Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny został opracowany przez Zespół Koordynator Zespołu/nauczyciel/specjalista Podpis Zapoznałam/zapoznałem się i akceptuję realizację IPET ………………………………………………….. Czy do szkolnego zestawu programów nauczania wpisać program dla dziecka z niepełnosprawnością w stopniu głębokim.. Z artykułu dowiesz się m.in.: Podstawa prawna opracowania Indywidualnego Programu Edukacyjno-TerapeutycznegoWZÓR DZIENNIKA Podobnie, jak w przypadku dziennika pracy specjalistów,dzienniki innych zajęć,w tym zajęćorganizowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęćrewalidacyjnych, .. • IPET musi zawierać wszystkie składowe elementy zawarte w rozporządzeniu;Jesteśmy zobligowani do przekazania rodzicom kopii zarówno WOPFU, jak i IPET-u.. )uszkodzenie słuchu ucha prawego w stopniu głębokim, ucha lewego w stopniu znacznym X Niedostosowanie społeczne Zagrożenie niedostosowaniem społecznym Czas realizacji programuPodstawa opracowania IPET (zaznacz X we właściwym miejscu) Niepełnosprawność (jaka?). OGÓLNE INFORMACJE O UCZNIU: Imię i nazwisko: Data i miejsce urodzenia: Okres/etap edukacyjny, na który stworzono IPET: Numer orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego: Rozpoznanie wynikające z orzeczenia: Data opracowania IPET: Data aktualizacji/modyfikacji: 2.W dalszej pracy z uczennicą należy stosować się do zaleceń zawartych w IPET.. Czym jest IPET?. Wprowadzanie zmian w sposób zaplanowany, uprzedzanie ucznia o zmianach..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt